Prestanda och prisdiagram | FFPB MultiTrend Flex - EUR DIS | A2DU3G (2023)

Kartanalys FFPB MultiTrend Flex - EUR DIS

Bollinger Band:

"Bollinger Bands används i diagramanalys för att fastställa trendförändringar. Tre värden beräknas, vilket ska bidra till att göra trendförändringen synlig. Den mellersta linjen representerar det glidande medelvärdet för de senaste 20 dagarna. Linjerna över och under bestäms genom att beräkna standardavvikelsen för priser för de senaste 20 dagarna från det glidande medelvärdet och subtrahera eller lägga till dem till det glidande medelvärdet. Följande kan läsas från Bollinger Bands:

Pris nära det övre eller nedre bandet indikerar att trenden kommer att gå tillbaka mot det glidande medelvärdet. Om banden rör sig i riktning mot det glidande medelvärdet kan en kraftig prisförändring förväntas. Ett utbrott av priset (upp eller ner) från banden indikerar en ytterligare uppgång/fall av priset.'

RSI:

RSI (Relative Strength Index) är en marknadsindikator. Den beräknas genom att ta det glidande medelvärdet av upp- och nedförändringarna under en given period (vanligtvis 14 dagar). RSI kan ta värden mellan 0 och 100. Värdena 30 och 70 spelar en speciell roll i RSI: ett värde under 30 anses vara översålt. Detta innebär att en prisåterhämtning (höjning) kan vara nära förestående inom en snar framtid. Om värdet är över 70 anses aktien vara överköpt. Detta är en indikation på att priset kan falla inom en snar framtid.

ATR / Wilders volatilitet:

Wilders volatilitet, även känd som ATR (Average True Range), ger inga oberoende signaler som en indikator. En stigande indikatortrend signalerar dock ökande volatilitet, medan en fallande trend indikerar minskande volatilitet.

Vägt glidande medelvärde:

Ett vägt glidande medelvärde tilldelar priserna linjärt ökande vikter. Det betyder att ju längre fram i det förflutna priserna ligger, desto mindre påverkan har de på den genomsnittliga prisutvecklingen.

Variation:

Variansen mäter avkastningens avvikelse från den genomsnittliga avkastningen. Förutom volatilitet är det en indikator på risken för ett värdepapper.

RSL (avgift):

Levy Relative Strength Index beräknas från det aktuella priset i förhållande till ett glidande medelvärde. Du får ett värde som fluktuerar runt siffran 1. Om nuvärdet är över 1 har aktien avvikit positivt från sitt glidande medelvärde under den granskade perioden. Det betyder att aktien är i en uppåtgående trend. Ett värde under 1 indikerar att aktien är i en nedåtgående trend.

Råvarukanalindex:

CCI tillhör gruppen trendföljare. CCI uttrycker hur långt ett pris har avvikit från ett valt glidande medelvärde. Först beräknas ett genomsnitt av högsta, låga och slutkurs för en dag. Den genomsnittliga avvikelsen från det glidande medelvärdet bestäms utifrån detta så kallade signifikanta förlopp. Indexvärdena varierar vanligtvis mellan -100 och +100. Om indikatorn rör sig mellan de två linjerna talar man om en trendlös marknad. Om CCI passerar gränsen vid -100 mottas en köpsignal. Om CCI faller under linjen vid +100 ger detta en säljsignal.

Genomsnittligt riktningsindex:

Average Directional Movement Index (ADX) beskriver trendintensiteten för en aktie, men inte dess riktning. Dvs en stigande ADX betyder inte att det är en upptrend. Omvänt indikerar en fallande ADX inte en nedåtgående trend. Om indikatorn stiger kan endast en begynnande trend härledas, medan en fallande ADX indikerar en minskande trendintensitet eller slutet på en trend.

Där:

AROON UP/DOWN-indikatorn visar både trendriktningen och trendstyrkan för ett värde och består av AROON upp- och AROON-nedåtlinjerna. AROON upp-linjen mäter dagarna sedan det senaste högsta priset har passerat och AROON nedåt mäter dagarna sedan det senaste låga priset har passerat. Raderna kan ha ett värde mellan 0 och 100. Om AROON-Up ligger över AROON-Down kan en uppåtgående trend härledas, förutsatt att AROON-Up-linjen ligger i det extrema intervallet mellan 80 och 100 och AROON-Down-linjen är mellan 0 och 20. En nedåtgående trend existerar när AROON-Down mellan 80 och 100 och AROON-Up mellan 0 och 20. Om de två linjerna är mellan 20 och 80 indikerar detta en rörelse i sidled. En korsning av de två linjerna indikerar å andra sidan en möjlig trendförändring.

MACD:

MACD (Moving Average Convergence/Divergence) används i diagramanalys för att identifiera trender och köp- och säljsignaler. Två exponentiellt viktade glidande medelvärden (26 och 12 dagar) beräknas och subtraheras från varandra. Vidare beräknas en signalledning. Detta är det 9-dagars exponentiellt utjämnade genomsnittet. En stigande MACD är en indikator på en upptrend, och en fallande MACD är en indikator på en nedåtgående trend. Om MACD korsar signallinjen underifrån ges en köpsignal. Om signallinjen korsas av MACD från topp till botten, så finns det en säljsignal.

Momentum:

Momentumet beräknas som skillnaden mellan det aktuella priset och ett tidigare pris (t.ex. priset för 10 dagar sedan). Som en indikator ger momentum information om styrkan i en pristrend. Positivt momentum indikerar en uppåtgående trend, som kan vara accelererande (positivt och stigande momentum) eller bromsande (positivt och fallande momentum). Omvänt indikerar negativt momentum en nedåtgående trend som kan vara accelererande (negativt och fallande momentum) eller bromsande (negativt och stigande momentum).

Glidande medelvärden:

Glidande medelvärden beräknas som det aritmetiska medelvärdet av ett visst antal tidigare priser. Det är beräknat för 5, 38, 100 och 250 dagar.

Exponentiellt glidande medelvärden:

Vid beräkning av det exponentiella glidande medelvärdet läggs större vikt vid senaste priser än till äldre priser.

standardavvikelse:

Standardavvikelsen är ett statistiskt mått på spridningen. Den beräknas från kvadratroten av variansen. Standardavvikelsen används mest för att beräkna risken för ett värdepapper.

Flyktighet:

Volatiliteten visar fluktuationerna i en kurs. Det indikerar det intervall inom vilket det faktiska priset har rört sig i det förflutna kring en viss trend tidigare. Ju högre volatilitet, desto mer riskfylld anses en aktie.

Långsam Stokastisk:

Den stokastiska beräknar förhållandet mellan ett slutkurs och intervallet för dagliga fluktuationer. Den pendlar mellan värden från 0 till 100, även om ytterligheterna sällan nås. Viktiga punkter i en stokastisk är 20- och 80-linjerna. Om grafen bryter igenom 80-linjen uppåt talar man om en "överköpt" marknadssituation. Om grafen bryter under 20-linjen sägs den vara i en "översåld" situation. En överköpt marknadssituation indikerar att en korrigering nedåt är nära förestående. En översåld marknadssituation tyder på stigande priser.

Williams procentintervall:

Williams %R tillhör gruppen av oscillatorer. Dessa ger en indikation på om en trendförändring är nära förestående inom överskådlig framtid. Williams %R rör sig mellan värdena 0 och -100. Värden från 0 till -10 indikerar en "överköpt" marknad och värden runt -90 till -100 indikerar en "översåld" marknad.

Aroon Oscillator:

Aroonoscillatorn mäter antalet dagar som har gått sedan den senaste höga eller låga nivån. En uppåtgående trend kan därför ses när flera toppar följer efter varandra. Omvänt kan en nedåtgående trend ses när flera låga nivåer följer varandra. Om nolllinjen korsas uppifrån och ner, så finns det en säljsignal. Om indikatorn korsar nolllinjen underifrån finns det en köpsignal.

Förändringshastigheten:

Rate of Change-indikatorn mäter kraften bakom prisrörelser. Det säger samma sak som farten. Den enda skillnaden är att den relativa kursändringen betraktas istället för den absoluta. Tolkningen är mycket varierande möjlig. I trendfaser kan avvikelser (avvikelser) mellan kursutveckling och indikator indikera en trend som inte längre är intakt. Indikatorn används också ofta som en signalgenerator. I den enklaste formen ägnas uppmärksamhet åt skärningspunkterna med nolllinjen. Om indikatorn korsar nolllinjen från botten till toppen är detta en köpsignal - och i andra riktningen en säljsignal

Nästan Stokastisk:

Den stokastiska beräknar förhållandet mellan ett slutkurs och intervallet för dagliga fluktuationer. Den pendlar mellan värden från 0 till 100, även om ytterligheterna sällan nås. Viktiga punkter i en stokastisk är 20- och 80-linjerna. Om grafen bryter igenom 80-linjen uppåt talar man om en "överköpt" marknadssituation. Om grafen bryter under 20-linjen sägs den vara i en "översåld" situation. En överköpt marknadssituation indikerar att en korrigering nedåt är nära förestående. En översåld marknadssituation tyder på stigande priser.

På saldovolym:

On Balance Volume är en indikator som kombinerar handelsvolym och prisåtgärder till en trendföljande indikator. Under beräkningen adderas volymen kontinuerligt. Om det är en positiv prisförändring läggs den till, har priset sjunkit dras det av. On Balance Volym liknar volympristrenden, men dess svaghet är att den inte tar hänsyn till styrkan i prisrörelsen. Vid tolkning uppmärksammas sedan avvikelser under kursens gång under trendfaser. Om det inte finns någon synkronisering mellan priset och indikatorn indikerar detta en minskning av trenden och sedan eventuellt en vändning i framtiden.

Money Flow Index:

Money Flow Index ger köp- eller säljsignaler genom att mäta styrkan i försäljningsvolymen. En köpsignal ges när mittlinjen (50) korsar underifrån och uppåt. En säljsignal ges när mittlinjen korsar från topp till botten. Utöver mittlinjen finns utökade köp- och säljsignaler. Om MFI-linjen korsar värdet 30 från botten till toppen ges en köpsignal. Om MFI-linjen korsar värdet 70 från topp till botten, så finns det en säljsignal.

Ackumuleringsdistributionslinje:

Accumulation Distribution Line-indikatorn är en volymindikator som försöker representera flödet av likviditet som flödar in i eller ut ur en tillgång. Vid tolkning uppmärksammas sedan avvikelser under kursens gång under trendfaser. Om det inte finns någon synkronisering mellan priset och indikatorn indikerar detta en minskning av trenden och sedan eventuellt en vändning i framtiden. Följande gäller: ju längre divergensen pågår, desto mer meningsfull är den.

Volympristrend:

Med volympristrenden multipliceras prisförändringen från föregående dag med dagens volym för varje dag och detta adderas kontinuerligt. Vid tolkning av indikatorn uppmärksammas avvikelser mellan kursen och indikatorn under trendfaserna. Om indikatorn inte längre bildar lägre och lägre dalar som priset (möjligen till och med stiger) under den nedåtgående trenden, finns det hausseartad divergens, vilket kan indikera slutet på nedåttrenden. Å andra sidan, om indikatorn inte längre följer de högre och högre prishöjderna i upptrenden, så finns det å andra sidan en baisseartad divergens, vilket kan indikera ett möjligt slut på upptrenden. I båda fallen gäller följande: ju längre divergensen pågår, desto mer meningsfull är den.

Jämnat glidande medelvärde:

Ett utjämnat glidande medelvärde är en sorts hybrid mellan ett enkelt glidande medelvärde (SMW) och ett exponentiellt glidande medelvärde (EMA), men över en längre tidsperiod.

Dubbelt exponentiellt glidande medelvärde:

DEMA är baserad på ett enda exponentiellt glidande medelvärde (EMA) och ett fördubblat EMA. Det är ett snabbverkande glidande medelvärde och det verkar på marknadsrörelser snabbare än ett glidande medelvärde. DEMA-linjen är också jämnare än ett standard glidande medelvärde.

Triple Exponential Moving Average (DEMA):

Denna indikator består av ett enda exponentiellt glidande medelvärde (EMA), en dubbel EMA och en trippel EMA. Kombinationen av indikatorerna hjälper till att eliminera fördröjningar mellan indikatorerna och prisrörelsen.

Triangulärt glidande medelvärde

Det triangulära glidande medelvärdet är ett glidande medelvärde med dubbel utjämning. Som en speciell egenskap bör nämnas att jämna och udda perioder kräver en något annorlunda beräkning.

Kaufman Adaptive Moving Average:

Kaufman Adaptive Moving Average är ett adaptivt glidande medelvärde. Den visar trendfaser med lutningsvinkeln på en linje och fokuserar mer på trendeffektivitet än den underliggande volatiliteten hos det finansiella instrumentet.

MESA Adaptive Moving Average:

MAMA är ett automatiskt adaptivt glidande medelvärde vars periodlängd bestäms med hjälp av komplexa beräkningar. Den är baserad på ett exponentiellt glidande medelvärde vars alfautjämningsparameter ändras i olika marknadsfaser.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dr. Pierre Goyette

Last Updated: 05/03/2023

Views: 5245

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dr. Pierre Goyette

Birthday: 1998-01-29

Address: Apt. 611 3357 Yong Plain, West Audra, IL 70053

Phone: +5819954278378

Job: Construction Director

Hobby: Embroidery, Creative writing, Shopping, Driving, Stand-up comedy, Coffee roasting, Scrapbooking

Introduction: My name is Dr. Pierre Goyette, I am a enchanting, powerful, jolly, rich, graceful, colorful, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.